Sahə Haqqında Məlumat

al. Flache (f.), Fr. Aire (f.), Müh. sahə. Riyaziyyatda; qapalı, qapalı səthlərin ölçüsü. Dairəvi və kvadrat formalı səthin müxtəlif formalı (məsələn) bir çox səthlərin sahələri bir-birinə bərabər ola bilər.

Hər hansı bir səthin sahəsinin hesablanması; Əsas prinsip səthi vahid səth ölçüsünə (sahələrinə) bölmək və vahid sahələrin sayını müəyyən etməkdir. Bu prosesin tətbiqi çox çətindir, hətta bəzi böyük ərazilərdə, sferik səthlər kimi əyri səthlər üçün və ya proses düzgün nəticə verməyə bilər. Bu səbəbdən bəzi həndəsi fiqurların sahələrinin hesablanması üçün düsturlar işlənib hazırlanmışdır.

Vahid sahə vahid tərəfi olan kvadratdır və ona vahid kvadrat deyilir. Ölçü simvoluna 2 rəqəminin qoyulması ilə (vahid)2 kimi ifadə edilir. Sahə vahidinin alt qovluqları və qatları müvafiq olaraq üzür, kiçilir və böyüyür. 1 m2-lik alt qovluqlar bunlardır:

1m2 = 100 dm2 = 10000 sm2 = 1000000 mm2.

1 m2-nin qatları bunlardır; 1 dam2 = 100 m2, 1hm2 = 100 dam2 = 10000 m2, 1km2 = 100 hm2 = 10000 bənd2 = 1000000 m2.

Səthlərin sahələrini hesablamaq üçün bir üsul, səthi həndəsi formalara bölməkdir. sahələr məlumdur. Sahələri məlum olan həndəsi fiqurlara bölünmüş səthin sahəsi bu sahələrin cəmidir.

Əgər hər hansı bir səthi sahələri hesablana bilən həndəsi fiqurlara bölmək mümkün deyilsə, onda onun sahəsi səthi inteqral hesablama ilə tapmaq olar.

f(x) ) əyri x oxu, x=a və ya x=b xətləri ilə məhdudlaşan bölgənin sahəsidir. və arasında:

inteqralı hesablamaqla tapmaq olar.

Müxtəlif həndəsi fiqurların sahə düsturları:

Üçbucaq : A= ah/ 2 (h: hündürlük, a: əsas)

Dördbucaqlı: A=a.b (a: uzun tərəf, b: qısa tərəf)

Kvadrat : A = a2(a : yan uzunluğu)

Paralleloqram : A = a.h (a: əsas, h: hündürlük)

Dairə: A = p r2 (p : pi ədədi, r: radius)< br />
Elips : A = p .a.b (a: uzun radius, b: qısa radius)

Sfera : A = 4p r2 (p : pi ədədi, r: radius)< br />
Silindr yan səthi: A = 2p rh (p: pi nömrəsi, r: radius, h: hündürlük)

oxumaq: 37